Träningsboende


Träningsboende


Donaxus Health & Care AB:s Träningsboende är boende i lägenheter i varierande storlekar och områden i olika delar av Sverige, men främst i Storstockholmsområdet.

Våra lägenheter ger möjlighet till träningsboende utifrån varje enskild individs behov.

Möjlighet till ett eget boende med stöd. Vi vänder oss till vuxna som har ett behov av träningslägenhet.

Vårt uppdrag är att möta utsatta människor oavsett bakgrund, med målet att lyfta deras resurser på vägen mot ett eget boende och integrering i samhället. Verksamheten består av flertal träningslägenheter utspridda i Stockholmsområdet i anslutning till kollektivtrafiken samt kontor med gemensamma utrymmen för möten och umgänge.

Till Donaxus Health & Care AB:S boende är alla välkomna oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.


Så arbetar Donaxus

Målet är att den enskilde ska få verktyg till att etablera goda nätverk och bärande relationer, positiva erfarenheter av arbete och utbildning samt möjlighet att bo utan stöd.

Centralt i vår metod är relationsbyggandet. Därför arbetar vi alltid utifrån vår uppdragsgivares önskan. Syftet är att ge den enskilde erfarenheter av att relatera till och samarbeta med olika människor.

Utgångspunkten för Donaxus arbete med den enskilde är att alla människor har förmågan att fatta egna beslut, men kan behöva hjälp i olika faser av livet. Vi arbetar utifrån ett närvarande förhållningssätt, vilket innebär att vi finns där och hjälper till att göra tillvaron trygg och förutsägbar vardag för den enskilde.

Det finns alltid tillgång till personal dygnet runt, och personal finns aldrig längre bort än en inställelsetid på 15 minuter.
Detta får den enskilde på Träningsboendet

Vi erbjuder en anpassad lägenhet utifrån den enskildes förutsättningar behov av ev. hjälpmedel. När man flyttar in jobbar Donaxus Health & Care AB utifrån den enskildes behov av förutsägbar och strukturerad tillvaro.

Vi jobbar både med skrivna veckoscheman och schema dag för dag eller för hela veckan utifrån både text och bilder.

Bildstöd i form av här och nu bilder eller pictogrambilder, allt beror på den enskildes behov av stöd och struktur.

Att hjälpa till att bli självständig och helt självgående så långt det möjligt är.

Vi jobbar med att man skall ha ett stöd gällande sin träning få en fungerande vardag utifrån ett kvalificerat boendestöd.

Stödet varierar ifrån att få hjälp med att sköta hela sitt hem till olika punktinsatser beroende på den enskildes hjälpbehov och vår uppdragsgivares önskan.

I vårt erbjudande ingår också en rad ekonomiska förmåner för att främja en god hälsa och en meningsfull fritid, exempelvis bidrag till körkort och träning.

Stor erfarenhet och bred kompetens hos medarbetarna både flerspråkiga och kulturkompetenta. Alla medarbetarna har olika språkliga och religiösa bakgrunder.

De medarbetare som arbetar med personer med olika former av funktionsnedsättningar har alla olika erfarenheter och utbildningar inom området.

Regelbunden handledning från socionom med ca 30 år i branschen och ett flertal vidareutbildningar inom området.


Träningsboende socialpsykiatri

På våra träningsboenden erbjuder vi stöd och träning med målet att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Utifrån dina egna mål och vår uppdragsgivares beställning ger vi dig stöd att stärka och utveckla dina personliga resurser. Tillsammans med oss tränar du dina olika förmågor – praktiskt, socialt och kommunikativt. Träningen sker både i din bostad, på fritiden och ute i samhället.  Syftet är att ge dig så goda förutsättningar som möjligt till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande utifrån din situation.Donaxus Health & Care AB kan exempelvis hjälpa till med att:


planera och underlätta din vardag genom att skapa struktur och rutiner.

försöka hitta en passande sysselsättning, t.ex. studier, praktik eller arbete.

hitta fritidsaktiviteter.

inspirera och motivera dig att utveckla dina förmågor och finna en meningsfull tillvaro.

träna dina sociala färdigheter och stärka din självkänsla.

samordna vård- och myndighetskontakter.

genom regelbundna samtal diskutera och utvärdera träningen.


Donaxus Health & Care AB:S träningsboende syfte är att kartlägga resurser och behov hos dig som enskild för att genom en individanpassad träning hjälpa till att bygga upp en fungerande och självständig vardag. Verksamheten har som målsättning att du ska kunna flytta till eget boende efter en träningsperiod på maximalt tre år. Om det visar sig att Donaxus Health & Care AB:S träningsboende inte är rätt boendeform för dig är vi dig  behjälplig med att slussa dig vidare i samråd med din handläggare.

Efter avslutad tid hos Donaxus Health & Care AB är tanken att du är självförsörjande i form av studier eller arbete samt har ett eget boende i någon form.

Om arbetsförmågan är helt eller delvis nedsatt hjälper Donaxus Health & Care AB till med att ansöka om ersättning från försäkringskassan avseende detta.


Eget boende

Om behov finns av bostadsanpassning i nya bostaden hjälper Donaxus Health & Care AB till med denna ansökan.

Du är viktig där du tar en aktiv roll och är själv drivande i ditt förändringsarbete.