Skyddat boende


Skyddat Boende


Donaxus Health & Care AB erbjuder skyddat boende enligt Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddat boende. Våra skyddade boenden finns i olika former så som Boende i lägenhet, Kollektivboende i form av friliggande villor, radhus och kedjehus. De är både centralt och mer avskilt belägna. Allt beroende på skyddsbehov. Donaxus Health & Care AB:s medarbetare är tränade för dygnet runt beredskap och alla boenden har tillgång till sådana medarbetare.


I samband med inflyttning i något av våra skyddade boenden görs en FREDA-bedömning och utifrån det skräddarsys uppdraget hos oss på Donaxus Health & Care AB.


Till våra skyddade boende välkomnar vi alla som behöver vår hjälp. Vi har skyddade boende för dig med olika religioner, olika etnicitet och sexuell läggning. Vi har möjlighet att skräddarsy ett skyddat boende med flerspråkiga medarbetare för personer enligt HBTQ.


Vi hjälper dig som har en funktionsnedsättning oavsett om du behöver stöd i din vardag under hemtjänstliknande former eller behöver ett stöd utifrån att du har egna svårigheter i form av någon neuropsykiatrisk diagnos så löser vi ditt skyddade boende så att du känner dig så trygg som du bara kan vara i din situation. Vi har medarbetare med stor kunskap och erfarenhet med personer med olika former av funktionsnedsättningar både fysiskt och psykiskt.


Äldre personer med behov av ett specifikt stöd utifrån att man är äldre och kanske behöver hjälp av trygga medarbetare i hemtjänstliknande former utöver din situation som gör att du behöver ett skyddat boende är lika välkomna hos oss.


Behöver du ta med ditt husdjur fungerar det alldeles utmärkt hos oss på Donaxus Health & Care AB. Vi finns där och stöttar dig och hjälper dig med det som behövs just i din situation så att du känner att du och ditt medföljande husdjur mår bra. Behöver du stalla upp din häst hjälper vi dig med att hitta ett lämpligt stall i närheten så att din häst kan medfölja.


Till oss på Donaxus Health & Care AB är du välkommen dygnet runt oavsett var du befinner dig hjälper vi till med en placering och möjlighet att komma till oss.


Vi utgår ifrån det uppdrag som kommer från Migrationsverket eller Socialtjänsten. Alla medarbetare är flerspråkiga och har erfarenheter från olika kulturer och religiösa erfarenheter samt erfarenhet i att arbeta med våldsutsatta individer.


Vi har erfarenhet i att stödja kvinnor utsatta för våld i nära relation/hedersrelaterat våld och kvinnor som varit isolerade från samhället och inte fått gå i skola eller fått möjlighet att lära sig det svenska samhället.


Vi har erfarenhet av att jobba med personer med olika religiösa och etniska bakgrunder samt personer med olika sexuella läggningar.


Ni kan Kontakta Donaxus Health & Care AB för placering dygnet runt oavsett behovsgrad av akutplacering. Har ni behov av placering i något av våra skyddade boenden så kan placering ske dygnet runt. Vi ombesörjer och hjälper den enskilde att komma till oss oavsett tid eller var i landet personen befinner sig. Välkomna till Donaxus Health & Care AB. Växel 010-161 36 36 (Bemannad dygnet runt)


Under vistelsen Hos Donaxus Health & Care AB


Vi arbetar enligt en handlingsplan som har en helhetssyn på den/de enskildes/skildas situation med olika livsområden. Den/de enskilde/skilda är själv delaktig/delaktiga i handlingsplanen utifrån det uppdrag som kommit från vår uppdragsgivare och kundens önskemål.


Kontaktperson


För att den/de enskilde/skilda ska kunna bli självständig/självständiga kan det behövas navigering och stöd i mötet med samhället. Hjälp med att studera på SFI, hjälp med att komma i kontakt med olika myndigheter och planera en fortsättning efter vistelsen på ett Donaxus Health & Care AB boende. En kontaktperson utses som följer den/de enskilde/skilda under hela boendetiden.


Rättsprocess


Vi erbjuder ett stöd och medföljer till olika kontakter så som polis m.m. under hela rättsprocessen och för medföljande mindre barn ordnas barnomsorg vid de olika mötena med olika instanser under hela rättsprocessen för att trygga den/de enskilde/skilda.


Övervakat umgänge


Vi hjälper till och kan erbjuda övervakat skyddat tryggt umgänge under hela boende tiden för de barn som skall träffa den andre föräldern allt utifrån Socialtjänstens uppdrag. Dem dokumenteras och rapport skrivs till Socialtjänsten efter varje umgängestillfälle.


Placerande Kommun/Migrationsverk


Donaxus Health & Care AB ser att uppdragsgivaren erhåller kontinuerlig information under placeringstiden. Donaxus Health & Care AB dokumenterar därav allt sitt arbete enligt senaste dokumentationsregulationer.


Barn


Barn under 18 år bor med sin/sina förälder/föräldrar på boendet. De tilldelas en egen kontaktperson och har egna bearbetande samtal samt egen handlingsplan under hela boendetiden utifrån vår uppdragsgivares önskemål och utifrån vad barnets vårdnadshavare och barnet själv samtycker till. Donaxus Health & Care AB följer alltid barnkonventionen.  Vi genomför även föräldraförmågebedömning med utgångspunkt från BBIC om detta önskemål finns från vår uppdragsgivare.


Placeringstid


Genomsnitt för placeringstiden är ca 6-12 månader beroende på omständigheterna i samband med placering. Alla barn går i skola i så stor utsträckning som möjligt.


Omvårdnad & behandling


Hos Donaxus Health & Care AB är det en miljö med tydliga ramar och ett strukturerat innehåll i vardagen. Akut krishantering erbjuds och stödjande och återuppbyggandesamtal ges genom hela boendetiden och under utslussningsfasen samt bistånd i form av praktisk hjälp. Vi ser varje människa som en helhet med unika behov för varje individ, de fysiska såväl som de psykiska, sociala och existentiella. Vi lägger stor vikt vid det miljöterapeutiska för att återskapa en vardag med struktur, sysselsättning, utbildning och andra aktiviteter för att gynna den/de enskildes/enskildas möjlighet till självständighet. Vistelsetiden på våra boenden är cirka 6-12 månader men kan bli längre efter behov och omständigheter.


Vi samarbetar med Hälso- och sjukvården gällande krisbearbetning och hälso- och sjukvårdsinsatser och hjälper till i dessa kontakter.


Vi använder oss av olika metoder för att bearbeta kris- och psykiska traumareaktioner och för att stärka självkänslan.


En FREDA-bedömning görs i samband med inflyttning. Vi lägger stor vikt vid att skapa en trygg och säker miljö och ge tid för återhämtning. Vår målsättning är att öka den enskildes fysiska och psykiska hälsa och återfinna framtidstro.


Kontaktperson


Varje boende får en egen kontaktperson, Kurator finns att tillgå efter enskildes/skildas önskemål/behov. Den enskilde, dennes kontaktperson och placerande socialsekreterare arbetar i samråd fram en genomförandeplan med kort- och långsiktiga mål utifrån den enskildes resurser, behov och förutsättningar som framkommit i FREDA-bedömningen.


Donaxus Health & Care AB har utarbetat tio olika behovsområden som det fokuseras på. Den/de enskilde/enskilda förväntas att själv så långt som möjligt ta ansvar för att nå de uppsatta målen. Den/de enskilde/enskilda och kontaktpersonen har regelbundna samtal där den/de enskilde/enskilda stärks i att formulera sin egen vilja och arbeta mot en fungerande vardag och framtid.


Donaxus Health & Care AB hjälper till att etablera externa samtalskontakter om behov och önskemål finnes.


Medarbetaren kan även vara behjälplig som ett stöd i kontakten med olika myndigheter såsom Socialtjänst, polis, hälso-/sjukvård och i rättsprocesser.

Donaxus Health & Care AB stöttar i processen att skapa/upprätthålla en fungerande sysselsättning och ett eget boende och stöd med att hitta en fungerande boendeform samt sysselsättning efter avslutad tid på skyddat boende.


Nätverksarbete


Donaxus Health & Care AB arbetar inte med förövare men samtalar gärna med den enskilde om dennes förhållningssätt till sin förövare samt söker finna personer ur den enskildas nätverk som kan vara ett extra stöd.


Dokumentation


Donaxus Health & Care AB dokumenterar sitt arbete och skriver månadsrapporter till Socialtjänsten, hot- och riskbedömningar utifrån FREDA-bedömningen och Polisens riskbedömning.


Pedagogisk verksamhet


Donaxus Health & Care AB arbetar med social träning och miljöterapi vilket bland annat innebär att vi har pedagogiska medarbetare anställda i form av behandlingsassistenter och boendecoacher som hjälper till att hitta fungerande rutiner för ett hems skötsel och en normal fungerande vardag utan hot och våld. 


Det är också viktigt med näringslära, sömn och regelbundna vanor. Medarbetare jobbar med att hjälpa den placerade att hitta fungerande fritidsintressen med mål att bland annat uppmuntra den enskilda  till att uttrycka sina egna önskemål i form av konstlära, biblioteksbesök, brukslära och mer därtill under kravlösa former som också kan innebära en stunds vila från ångest och oro.


Gemensamma aktiviteter


På våra olika boenden genomförs gemensamma aktiviteter såsom teaterbesök, utställningar, konserter och utflykter samt olika aktiviteter utifrån önskemål från de boende. Veckan planeras på ett husmöte en kväll i veckan där de boende erbjuds att vara delaktiga. Donaxus Health & Care AB strävar efter att ha ett miljö- och socialetiskt perspektiv som vi också vill förmedla till de boende. Att vi t ex källsorterar och lär oss hur det fungerar i samhället.


Kvalitetssäkring


Det är alltid Den placerande Kommunens Socialtjänst eller Migrationsverket som är Donaxus Health & Care AB:s uppdragsgivare.

Donaxus Health & Care AB arbetar utifrån Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddat boende och utgångspunkt för Donaxus Health & Care AB:s rutiner och verksamhet är Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vi arbetar kontinuerligt med systematiskt förbättrings- och kvalitetsarbete.


Utslussning


Efter din tid på skyddat boende kan skydds- och träningsboende erbjudas med fortsatt skydd och stöd från medarbetare. Lägenheterna hyrs ut fullt möblerade inklusive utrustning för vardagen via andrahandskontrakt. Det är inte alltid möjligt att ta över kontrakten då lägenheterna ska finnas tillgängliga för efterföljande utslussningspersoner i största möjliga mån. I boendeformen ingår stöd från kontaktperson som hjälper den/de enskilde/enskilda med skydd och säkerhet kring den egna personen samt psykosocialt och praktiskt stöd där tanken är att man efter avslutad utslussning ska vara självförsörjande i form av studier eller arbete och någon form av eget boende. Stödet vid utslussningen ges av flerspråkig medarbetare.


Teoretiska utgångspunkter


Varje människa är unik och värdefull, därför bemöter Donaxus Health & Care AB:s boenden alla med kärlek, omtanke och respekt. Donaxus Health & Care AB utgår ifrån detta. Fokus för Donaxus Health & Care AB arbete är hela tiden den enskilde individens situation och behov.


Psykodynamiska teorier


De grundar sig på att allt människan varit med om i livet påverkar livsprocessen på ett mer eller mindre medvetet plan. De mönster som etableras i barndomens anknytning till de närmaste finns kvar oavsett om de är konstruktiva eller inte. Ett psykodynamiskt förhållningssätt innebär en övertygelse om att det finns möjlighet att medvetandegöra mönstren och ge därmed utrymme för en strävan mot förändring.


Nätverkets funktion


Ett synsätt som menar att människans relationer till andra har betydelse för ens liv och hälsa. Problem kan inte separeras från ens samspel och kommunikation med andra. Den enskildes identitet utvecklas ständigt genom interaktion med andra. Därför betraktas deras nätverk som en prioritet att bevara och vårda.


Kognitiva processer


Det kognitiva har att göra med hur den enskildes tankar, känslor och handlingar ömsesidigt påverkar andra i samband med att den enskilde fattar beslut, och om dess förståelse och hur de påverkar och påverkas av omgivningen. Genom att medvetandegöra tankemönster och känslor kan vi också påverka deras mående i en bättre riktning.


Existentiellt perspektiv


Alla människor har existentiella, andliga och religiösa erfarenheter och/eller behov. Att bli speglad och bekräftad i sina existentiella funderingar och uttryck kan ge livskraft och mening i livets olika faser.


Krishantering


Människans liv kantas av psykiska kriser. En del utlöses av plötsliga och oväntade svåra händelser, andra är normala och hör livet till. En kris kan leda till utveckling och mognad, men kan också leda till psykisk ohälsa för resten av livet om man inte får hjälp och stöd. På 1970-talet beskrevs krisens faser som chock-, reaktion-, bearbetnings- och nyorienteringsfasen. Med tiden har forskning visat att alla dessa faser inte nödvändigt kommer i kronologisk ordning. Alla tankar och känslor som uppkommer i de olika faserna måste mötas med respekt och förståelse för att kunna bearbetas och leda till konstruktiv utveckling. Donaxus Health & Care AB arbetar med socionomer och beteendevetare och behandlingsassistenter för att alltid ligga i framkant kring förståelse om dessa faser.


Känsla av sammanhang – KASAM


KASAM är en nätverksrelaterad teori som visar människans behov av sammanhang för att kunna bevara god hälsa även i stora personliga svårigheter eller situationer. Sammanhanget har särskilt tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.