IBIC (Individens Behov i Centrum)

IBIC Individens behov i centrum

Hjälp med utbildning eller implementering av IBIC.


Utbildningen ges av processledare i IBIC som har genomgått Socialstyrelsens utbildning för IBIC. Processledarna är Socionomer och har alla lång erfarenhet att arbeta med både biståndsbedömning för både äldre och personer med funktionsnedsättning med biståndsbedömda insatser enligt både LSS och SoL samt socialpsykiatrins målgrupp.


Utbildarna i IBIC har alla även erfarenhet av att ha varit verksamhetschefer inom både äldre och området funktionsnedsättning, LSS, Socialpsykiatri både på myndighetssidan och på utförarsidan.

 

Socialstyrelsen har tagit fram en modell för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som heter Individens behov i centrum som omfattar alla vuxna oavsett ålder med behov av stöd enligt SoL och LSS.


Arbetssättet innebär att man skall arbeta behovs inriktat med individen i centrum. Men också systematiskt med strukturerad dokumentation som bygger på ett nationellt fackspråk  i vilket ICF, internationell klassifikation av funktionstillstånd , funktionsnedsättning och hälsa är en del.

I IBIC har man lagt till ytterligare ICF-kategorier.


Donaxus Health & Care AB hjälper er med implementering och utbildningsupplägg av IBIC, Vi skräddarsyr varje uppdrag utifrån det behovet som finns i just er organisation. Utbildningen skräddarsys utifrån just var ni som verksamhet eller organisation befinner er, behöver ni ett extra stöd och hjälp med att implementera IBIC på myndighetsutövningen? Att lära sig IBIC och hur man använder denna bedömningsgrund som biståndshandläggare för biståndsbedömda insatser enligt SoL och LSS där vi tittar på hur man utreder och hanterar en ansökan om insatser.


Är ni utförare av biståndsbedömda insatser enligt LSS och SoL så utgår vårt upplägg från att upprätta genomförandeplaner, dokumentera och följa upp dessa utifrån inkommet uppdrag från biståndshandläggare.


Pärmen Om IBIC och ICF är tänkt att vara ett hjälpmedel i arbetet med IBIC och kunna fungera som ett uppslagsverk, en källa till inspiration och kunna vara ett led när man i sin verksamhet eller organisation skall börja med att implementera IBIC eller vill utveckla detta vidare.


Hur arbetar man som handläggare med IBIC och ICF


Hur arbetar man som utförare enligt IBIC detta finns det vägledning och stöd för i pärmen om IBIC och ICF.

  

Verksamhetschefer/Enhetschefer är viktiga bärare av arbetssättet IBIC då de är mottagare och ansvariga för uppdragen som skickas från biståndshandläggarna.


Varje Verksamhetschef/Enhetschef måste kunna förstå och tolka de uppdrag enligt IBIC som de mottager.


Det är viktigt att Verksamhetschefer/Enhetschefer är kunskapsbärare och språkrör för IBIC, att de ger förutsättningar till sina medarbetare att arbeta utifrån metoden, de ska också kunna vara stödjande och motiverande gällande IBIC.


Metodstödjare/dokumentationsombud har på samma sätt en nyckelroll som bärare/språkrör för metoden, ett bra stöd i verksamheterna för att metoden efterlevs.

  

Personal i utförarverksamheter har behov av utbildning i arbetssättet IBIC. De ska arbeta med brukarna utifrån beviljade insatser och det målinriktade uppdrag som skickats i beställningen från biståndshandläggarna.


Att förstå uppdraget, att kunna skriva genomförandeplaner och löpande journalanteckningar är viktig kunskap att ha och att kunna tillämpa.

Arbetssättet IBIC blir ett verktyg i utformandet av genomförandet.


Utan utförarverksamheter som har denna kunskap faller helheten i arbetssättet och fördelarna med metoden uteblir.


Pärmen om IBIC medföljer vid utbildning till varje deltagare.