Asylboende


Asylboende


Donaxus Health & Care AB erbjuder asylboende både för ensamkommande barn och ungdomar.


Våra asylboenden för barn/ungdomar är boende i familjehem/jourfamiljehem. I dessa familjehem finns alltid minst en vuxen hemma dygnet runt.


Har du som barn och ungdom ett större eller mer omfattande behov än att bo i ett jourfamiljehem/familjehem, finns möjlighet att bo i ett särskilt kvalificerat familjehem, så kallade behandlingsfamiljer, utifrån just det aktuella behovet.


Donaxus Health & Care AB erbjuder även Asylboende i olika former för vuxna som ansökt om Asyl i Sverige.


På dessa boende kan du bo som ensamstående men vissa av våra Asylboende är även för asylsökande familjer.


Vi har även möjlighet att hjälpa till med Asylboende för enbart kvinnor och barn.


Vi har även möjlighet att hjälpa till med Asylboende för HBTQ-personer.


Om du är kvinna och asylsökande och har varit utsatt för våld i nära relation kan vi hjälpa till med skyddat boende.


Om du har varit utsatt för våld oavsett i nära relation oavsett köns tillghörighet etnicitet eller sexuell läggning så har vi möjlighet att hjälpa till med ett skräddarsytt skyddat boende som passar just dig.


Donaxus Health & Care AB har även tillgång till egna sjuksköterskor för våra asylboende.


På våra asylboenden påbörjas etableringsinsatserna från första dagen. Vi vill ta tillvara på kompetensen hos alla våra kunder och vi vill ge dem den bästa möjliga introduktionen till det svenska samhället och arbetslivet. Donaxus arbetar strukturerat med fyra prioriteringsområden; samhällsinformation, hälsa, utbildning samt arbete och praktik. Genom att förse våra kunder med verktyg, stöd och vägledning inom dessa områden skapar vi en aktiv vardag som leder till jobb och inkludering i samhället. Vår ambition är att korta ner vägen till arbete för våra kunder då det även kortar ner vägen till inkludering och etablering i samhället.


En inblick i våra boenden


Den absolut viktigaste komponenten till ett bra boende som möjliggör god etablering i Sverige är medarbetarna, de utgör navet och de dagliga kontakterna för våra kunder. Våra medarbetare är kompetenta, medmänskliga, trygga och starka. Våra boenden leds alltid av en verksamhetschef med dokumenterad och relevant erfarenhet för verksamheten och på våra större boenden finns samordnare som ansvarar för kurser och aktiviteter. Våra Asylboenden har etiska riktlinjer och utbildning för våra medarbetare.


Donaxus Health & Care AB har flerspråkiga medarbetare med olika kulturella och olika religiösa bakgrunder. Allt för att ge våra kunder en bättre start i Sverige, en större förståelse för olika kulturer och olika religioner, för att på så sätt hjälpa varje enskild individ att bättre förstå den process som sker i samband med en asylansökan.


Den enskilde är delaktiga i driften av boendet vad gäller exempelvis städning och informationsmöten hålls kontinuerligt. I varje boende upprättas även ett boenderåd, som på ett strukturerat sätt är med och driver utvecklingen på boendet. Boenderådet, som väljs av de boende, har månatliga möten med medarbetare och har reellt inflytande på driften av och val av aktiviteter på boendet. Boenderådet kan ta upp förbättringsåtgärder och har tillgång till eget kontor med dator och internet. Boendemedverkan och boenderåd som utgår ifrån idén att de som kommer till våra boenden är kompetenta människor med vilja, drivkraft och stora förmågor.


En mängd jobbförberedande insatser erbjuds till de boende och varje vecka skall de boende erbjudas undervisning i Svenska språket och möjlighet till ett brett utbud av aktiviteter för kontakt med vårt samhälle.